Kumpanya ng Produksyon

Gogos Black/Mousouzoku

Nghiệp dư, đàn bà có chồng, hình phạt, tương lai gần? Một nhà sản xuất loại Gogos Black/Mousouzoku sản xuất theo xu hướng muốn làm gì thì làm và không thể đoán trước được.
Sa ngayon, walang mga pelikula mula sa kumpanyang ito ng produksyon